Call Center / Collector

รายได้ +++

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

• ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา

• ถ้าใช้โปรแกรม AS400 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีประสบการณ์งาน Call Center ด้าน Collector(ตามหนี้) หรือ งานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีใจรักงานบริการ/ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดงาน :

• โทรศัพท์หาลูกค้า 100-200 รายขึ้นไปต่อวัน

• สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ/ปริมณฑล

CONTACT US OUR WORKS


ทีมขาย / แนะนำผลิตภัณฑ์ / บริการ (Customer Caring)

รายได้ +++

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี

• ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา

• มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจตัวเอง กล้าแสดงออก

• มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ/ ผู้ร่วมงาน

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดงาน :

• แนะนำผลิตภัณฑ์ / บริการของหน่วยงานนั้นๆ

• ตอบคำถาม และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง

• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน่วยงานนั้นๆ

• มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ/ ผู้ร่วมงาน

• สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ/ปริมณฑล

CONTACT US OUR WORKS


ธุรการฝ่ายประกันภัย / ทะเบียน / สินเชื่อ

รายได้ +++

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี

• ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา

• มีบุคลิกภาพดี น้ำเสียงไพเราะ

• มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ/ ผู้ร่วมงาน

• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้เป็นอย่างดี

• รับ Oder ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และ Fax ได้

รายละเอียดงาน :

• ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ

• โทรศัพท์ติดตามลูกค้าที่ใกล้ครบกำหนดชำระ

• แนะนำบริการใหม่ พร้อมให้ข้อมูลและเสนอขาย

• ทำงานด้านเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

• สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ/ปริมณฑล

CONTACT US OUR WORKS


ทีมบุคคล / สรรหาและคัดเลือก

รายได้ +++

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา

• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

• หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดงาน :

• สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

• ทำเอกสารงานประกันสังคม แรงงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

• คัดแยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

• สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ/ปริมณฑล

CONTACT US OUR WORKS


Call Center / Collector

รายได้ +++

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน

• สามารถใช้โปรแกรม Express, MS Office ได้ดี

• มีความกระตือรือร้น อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์

• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

• ด้านเจ้าหนี้ : บันทึกบัญชี ทำรายการเงินสดย่อย เบิก-ถอนเงินสด ออกเช็ค รวบรวมจัดเก็บเอกสาร

• ด้านลูกหนี้ : บันทึกบัญชี ออกใบกำกับภาษีรับเช็ค วางบิล รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร

• ด้านภาษี : ภาษีซื้อ ภาษีขาย

• สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล

CONTACT US OUR WORKS