ประวัติบริษัท Irawin Group

บริษัทใคเครือ

- บริษัท ไอรวิณ จำกัด

- บริษัท ไอรวิณ โอเอส จำกัด

- บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด

- บริษัท มาวิโน จำกัด

- บริษัท ไทยเชฟเมนู จำกัด

- บริษัท ซิลกีน่า นาโน จำกัด

- บริษัท บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ ครีเอทิวิตี้ จำกัด

- บริษัท เลอร์เนท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัทไอรวิณได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จำกัด ตามคำเสนอขายของ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ซึ่งแต่เดิมดำเนินธุรกิจติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 โดยให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารด้วยจักรยานยนต์ พนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริหารศูนย์เก็บเอกสารและห้องมั่นคง พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานสารบรรณ/ธุรการ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงาน Call Center ฯลฯ

บริษัท ไอรวิณ จำกัด ได้เข้าปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบการบริหาร และ ระบบงานใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ และการบริหารด้วย Balanced Scorecard และ ทำกิจกรรม Learning Organization เพื่อสร้างนวัตกรรมปรับโครงสร้างระบบงานระดมการฝึกอบรมเปลี่ยนระบบประเมินผล และระบบผลตอบแทน ปรับเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ และให้โบนัสทุกไตรมาสจัดทำ Website เพื่อสื่อสารงานบริการกับลูกค้าโดยยึดหลัก Service by Design with Caring and Innovation ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,200 คน

CONTACT US OUR WORKS