การวางแผนบัญชี และภาษีอากร

บริการงานด้านบัญชี

• ให้คำปรึกษาการบริหารข้อมูลงานบัญชี

• ออกแบบ และวางระบบบัญชีสำหรับองค์กร

• จัดทำบัญชี รายเดือน รายปี และยื่นงบการเงินประจำปี

• จดทะเบียนเลิก หจก./บริษัท และชำระบัญชี

• ตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการงานด้านภาษี

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านงานภาษี

• วางแผนภาษีอากร สำหรับธุรกิจ

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ

• ชี้แจงเจ้าหน้าที่สรรพากร

CONTACT US OUR WORKS