ประสานงานราชการ จดทะเบียนธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก./คณะบุคคล/ร้านค้า

• จดดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

• จดทะเบียนเลิก หจก./บริษัท และชำระบัญชี

• จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

• การทำเงินเดือน และสวัสดิการ : ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร

• ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ

• จดทะเบียนระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

• แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ

CONTACT US OUR WORKS