การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ

งานบริหารงานบุคคล

• ออกแบบ และวางแผนระบบฐานข้อมูลพนักงาน

• จัดทำเงินเดือน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

CONTACT US OUR WORKS