ค่านิยมของชาวไอรวิณ 

ซื่อสัตย์ ขยัน Integrity Industriousness

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ Innovation

มานะอดทน Perseverance

ซื่อสัตย์ ขยัน สุภาพนอบน้อม Politeness

ใส่ใจอาทรดูแล ร่วมกันปันกัน ช่วยเหลือกัน Caring Sharing Helping